Algemene voorwaarden - Trots Kindercoachpraktijk Kerkrade
Bel ons: +31 (0)45 5411232 E-mail ons: info@trotskindercoachpraktijk.nl

Home » Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

TROTS Kindercoachpraktijk is opgericht voor kinderen en hun ouders door Astrid Kamsteeg-Peters,
gevestigd aan de Petrus Dorrstraat 4 A te Kerkrade. De praktijk is een afdeling van KEAC Parkstad bv en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30093253. Zoals alle gezondheidsinstellingen in Nederland is het KEAC aangesloten bij Medicas B.V. incassobureau. De betalingsvoorwaarde kunt u vinden op de volgende website:
Mediacas betalingsvoorwaarden.

2. Van toepassing zijnde

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van en met TROTS Kindercoachpraktijk en daarmee ook alle verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

3. Coaching/begeleiding van kinderen tot en met 18 jaar

Voor kinderen onder de 16 jaar geldt dat, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders akkoord moeten gaan met de begeleiding.

De opdrachtgevende gezaghebbende ouder draagt er zorg voor dat de eventueel andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere ouder op enige wijze bezwaren maakt tegen het coachen, hij/zij de consequenties daarvan op zich neemt. TROTS Kindercoachpraktijk kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

4. Privacy

TROTS Kindercoachpraktijk is verplicht tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coachingssessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. Voor overleg met derden in het belang van het kind wordt altijd eerst toestemming gevraagd aan de ouder/verzorger en/of aan het kind zelf. TROTS Kindercoachpraktijk streeft er naar informatie zo veel mogelijk samen met (een van) de ouders over te brengen naar derden. Mochten er echter signalen zijn die de veiligheid van u en/of uw kind in gevaar brengen, dan zal TROTS Kindercoach-praktijk dit wel bespreken met derden. Dit wordt echter altijd eerst met u besproken. Dit is conform de wettelijke meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

5. Aansprakelijkheid

Het advies en de begeleiding van TROTS Kindercoachpraktijk is oplossings- en resultaatgericht, zonder de oplossing en het resultaat te garanderen. TROTS Kindercoachpraktijk is nooit aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van TROTS Kindercoachpraktijk.

Vergoeding aan het kind en/of ouders kan nooit meer bedragen dan de dekkende vergoeding volgens de aansprakelijkheidsverzekering van TROTS Kindercoachpraktijk.

De coach kan nooit verantwoordelijk worden gehouden voor wat er buiten de sessies gebeurt.

Voor lichamelijke- en psychische klachten van uw kind, raadt TROTS Kindercoachpraktijk u altijd aan eerst contact op te nemen met uw huisarts.

6. Regels rondom een afspraak

Er is een wachtruimte beschikbaar binnen de praktijk, dit betekent dat u als ouder/verzorger tijdens de sessie op uw kind kunt wachten. Dit is uiteraard vrijblijvend. Mocht u ervoor kiezen om niet te blijven wachten, dan dient u tijdens de coachingssessie telefonisch bereikbaar te zijn.
Voorafgaand aan de sessie wordt met u een tijdstip afgesproken wanneer u uw kind weer kunt ophalen.

Aan het einde van een coachingssessie zal ik kort met u bespreken waaraan uw kind en ik samen hebben gewerkt, echter uitsluitend met de goedkeuring van het kind zelf.

Tijdens een tussentijds en/of eindgesprek worden de vorderingen en eventueel het vervolg van de coaching besproken. Indien van toepassing kan hierbij ook worden doorverwezen voor verder onderzoek of een andere soort hulpverlening.

7. Observatie en verslag

In overleg met, of op verzoek van de ouders van het kind, kan de kindercoach school of andere locatie(s) voor observatie bezoeken. Vooraf wordt gezamenlijk met de ouders een inschatting gemaakt van de daarvoor benodigde tijd. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

Op verzoek van het kind of de ouders kan een schriftelijk verslag naar derden (bijv. huisarts, school e.d.) worden gestuurd. Dit verslag wordt door TROTS Kindercoachpraktijk gemaakt. De bestede tijd wordt geregistreerd en gedeclareerd.

8. Tarieven

De tarieven staan op de website van TROTS Kindercoachpraktijk onder de knop ‘Tarieven’ of zijn op te vragen bij TROTS Kindercoachpraktijk.

Tariefwijzigingen worden minimaal 1 maand van tevoren aangekondigd.

9. Facturering

De facturen van TROTS Kindercoachpraktijk worden gefactureerd door KEAC Parkstad bv.

De ouder/verzorger verplicht zich de betaling binnen 15 dagen na de factuurdatum over te maken naar de rekening van KEAC BV Kerkrade IBAN NL 95 ABNA 0489063829.
Als er niet binnen deze termijn wordt betaald zal TROTS Kindercoachpraktijk een betalingsherinnering sturen. Indien dan niet per omgaande wordt betaald is TROTS Kindercoachpraktijk gerechtigd om administratiekosten (12,50 euro) in rekening te brengen. Vanaf dat moment wordt ook 1,5% rente per maand in rekening gebracht. TROTS Kindercoachpraktijk is dan genoodzaakt de openstaande vorderingen uit handen te geven aan Medicas. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor uw rekening.

10. Verhindering:

Het bij verhindering annuleren of verzetten van een afspraak kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak. Indien binnen 24 uur wordt afgezegd, wordt voor de gereserveerde tijd 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij het niet nakomen van een afspraak wordt het hele tarief doorberekend.

Tijdig afzeggen of verzetten van uw afspraak kan uitsluitend telefonisch.

U kunt bellen naar: 045-5411232 b.g.g. 045-5439240.

©2015 TROTS Kindercoachpraktijk

Ontwerp en ontwikkeling door Novi Online